Գարիկ Դավթյան - Տրանսֆորմացիա | Թվային միջավայր | Ինովացիա | Ռազմավարական և Գործառնական կառավարում
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

ԱՔՌԱ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ- տեղեկատվական անվտանգության համակարգի գործընթացների կառավարման ներդրում, նախասերտիֆիկացման աուդիտ

ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱԸ - որակի կառավարման համակարգի ներդրում, ընկերությունը հաջողությամբ Բյուրո Վերիտասի կողմից ստացել է ISO 9001 որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր

ՄԵԼԱԹ ԲԱՆԿ ՓԲԸ - փաստաթղթաշրջանառության գործընթացի ներդրում, ISO 27001 ստանդարտով հավաստագրման աուդիտի անցկացման համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ - տեղեկատվական անվտանգության համակարգի գործընթացների ներդրում, Բյուրո Վերիտասի կողմից հաջողությամբ ստացել է ISO 27001 ստանդարտի համապատասխանության հավաստագիր

ԻՆՍՏԻԳԵՅԹ ՍՊԸ - որակի կառավարման համակարգի ներքին աուդիտ և կառավարման գնահատում: Իմ կողմից իրականացվել է ընկերության կառավարման համակարգի համապարփակ վերլութծություն և ներկայացվել են գործուն առաջարկներ: Գործընթացների կառավարման, որակի կառավարման թրեյնինգներ

ԼՍՈՖՏ ՍՊԸ - որակի կառավարման համակարգի ներքին աուդիտ և կառավարման գնահատում

ԿԱԶԱ - որակի և ռիսկերի կառավարման առցանց ուսուցում, թրեյնինգ: Ընկերության համար կազմել եմ որակի և ռիսկերի կառավարման ուսուցողական համառոտ ձեռնարկներ

ՀՊՏՀ – 2014 թվ. սկսած՝ յուրաքանչյուր տարի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ֆակուլտետի պետական ավարտական հանձնաժողովի անդամ (հասարակական հիմունքներով)

ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ – Որակի կառավարման, գործընթացների կառավարման, վաճառքի և հաճախորդների սպասարկման պարբերական թրեյնինգների անցկացում

ԼԱՆԱՐ ՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ – Կազմակերպական կառուցվածքի վերանայման և արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների (KPI) ներդրման խորհրդատվություն

ՍԱՐԱՋՅԱՆ ԹՐԵՅՆԻՆԳՍ ՍՊԸ - կառավարման համակարգերի և արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների վերաբերյալ խորհրդատվություն: Խորհրդատվության և ուսուցման ոլորտում փոխհամագործակցություն: Փոխհամագործակցության հիմնական ուղղություններն են՝ ռազմավարական կառավարում, գործոռնական կառավարում, թվային վերափոխում և ավտոմատացում

PAYVA- թվային հարթակների և թվային միջավայրի մասով խորհրդատվություն

CONTRACT.AM- թվային հարթակների, թվային միջավայրի և գործընթացների ավտոմատացման մասով խորհրդատվություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
2013 - մինչ օրս
ԲԻԶՆԵՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ռոստելեկոմ Հայաստան(Հեռահաղորդակցություն...)


✷ Գլխավոր տնօրենի կողմից փոխանցված՝ ընկերության գործառնական կառավարման կազմակերպման և ապահովման գործառույթի իրականացում
✷ Բիզնես գործընթացների կառավարման, հաշվետվական համակարգի կառուցման և կառավարման փաստաթղթային ապահովման (ստանդարտներ, կարգեր, կանոնակարգեր, ընթացակարգեր և այլն) կազմակերպում և թիմերի աշխատանքների մոդերացում
✷ Ընկերության բիզնես գործընթացների բացահայտման, ֆորմալացման, մոնիթորինգի և օպտիմալացման ապահովում
✷ Բիզնես գործընթացների վերակառուցում, ընկերության կառավարելիության բարձրացում, ընկերության անխափան աշխատանքի ապահովում
✷ Ընկերության գործառնական կառավարման համակարգերի ապահովում և կառավարում
✷ Բիզնես գործընթացների ավտոմատացում և թվայնացում, ավտոմատացման և թթվայնացման համար տրամաբանության կառուցում
✷ Բիզնես գործընթացների, և դրանց ավտոմատացման և թվայնացման, արդյունավետության աուդիտ և գործառնական վերլուծություն: Բիզնես գործընթացների, և դրանց ավտոմատացման և թվայնացման, ոչ օպտիմալ հատվածների որոշում և առաջարկությունների ներկայացումՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
✔ Գործընթացների և ծառայությունների տրամաբանության ստեղծում և վերակառուցում, որը մի քանի անգամ նվազեցրեց բիզնես գործընթացների ավտոմատացման և թվայնացման ֆինանսական և աշխատանքային ծախսերը
✔ Ավտոմատացվել և թվայնացվել են առանցքային բիզնես գործընթացների 70%
✔ Խնդիրների բացահայտումից դեպի դրանց կանխարգելման անցման համակարգի ներդրում, որը 30% նվազեցրել է գործընթացների կատարման տևողությունը
✔ Գիտելիքների պահոցի ստեղծում և ներդրում, որը դառել է ընկերության աշխատակիցների տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը: Այն 80% նվազեցրել է ներքին ուսուցման քանակը և նոր աշխատակիցների ուսուցման տևողությունը

2011 - 2013
ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

"ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ" ՓԲԸ (Ռոստելեկոմ)(Հեռահաղորդակցություն...)


✷ Գլխավոր տնօրենի կողմից փոխանցված՝ ընկերության կառավարման կազմակերպման և ստանդարտացման գործառույթի իրականացում
✷ ISO 9001:2008 ստանդարտի համապատասխան որակի կառավարման համակարգի կառուցում
✷ Գործընթացների չափման, մոնիթորինգի և վերլուծության ապահովում
✷ Ներքին աուդիտի անցկացում, ուղղիչ և կանխարգելիչ գործողությունների իրականացում, գործընթացների շարունակական կատարելագործման ապահովում
✷ Կառավարման ավտոմատացված համակարգերի ներդրման համար բիզնես գործընթացների համակարգի առանձնացում, օպտիմալացում և գրաֆիկական պատկերում
✷ Ղեկավարության համար որակի կառավարման համակարգի կարգավիճակի մասին հաշվետվության կազմում, բիզնես գործընթացների և ընկերության կառավարելիության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում
✷ Աշխատանք որակի կառավարման համակարգերը ստուգող մարմինների և արտաքին աուդիտ անցկացնող երրորդ կողմի հետՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
✔ Որակի կառավարման համակարգի ներդրում և Բյուրո Վերիտասի կողմից հաջող հավաստագրում
✔ Կառուցվել և ներդրվել է գործընթացների մոդել, որը հետագայում հիմք է հանդիսացել ավտոմատացված կառավարման համակարգի կառուցման համար
✔ Ղեկավարության կողմից վերլուծության իրականացման ապահովման միջոցով 40% աճել են հաճախորդների բավարարվածության և լոյալության ցուցանիշները
✔ Ողջ անձնակազմի համար իրականացվել է որակի կառավարման տեսական և պրակտիկ ուսուցում
✔ Գործընթացների իրականացման, ինչպես նաև այդ գործընթացների կառավարման, արդյունավետության գնահատման չափանիշների, ցուցանիշների և մեթոդների ներդրում

2011 - 2014
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ (ԱՆԿԱԽ ՄԱՍՆԱԳԵՏ)

Բյուրո Վերիտաս Հայաստան (Խորհրդատվություն...)


✷ Համընդհանուր կառավարման, արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների, ռազմավարական կառավարման, գործառնական կառավարման և որակի կառավարման վերաբերյալ խորհրդատվություն
✷ Հաճախորդ ընկերությունների որակի կառավարման համակարգերի վերլուծություն և առաջարկությունների ներկայացում
✷ ISO 9001:2008 ստանդարտի համապատասխան՝ որակի կառավարման համակարգերի կառուցում
✷ Երրորդ կողմի կողմից աուդիտի անցկացման մասնակցություն
✷ Հաճախորդ ընկերություններում ներքին աուդիտի անցկացում և գործընթացների շարունակական կատարելագործման ապահովում
✷ Հաճախորդ ընկերություններում գործընթացների վերահսկման վիճակագրական մեթոդների ու գործիքների և որակի կառավարման վերաբերյալ տեսական ուսուցման անցկացումՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
✔ Մենեջմենթի գնահատման համակարգի ստեղծում, որը կիրառվել է հաճախորդ ընկերություններում
✔ Իմ կողմից խորհրդատվություն իրականացված և որակի կառավարման համակարգեր ներդրված ընկերությունների հաջող հավաստագրում
✔ Ողջ անձնակազմի մասով՝ գործընթացների վերահսկման վիճակագրական մեթոդների ու գործիքների և որակի կառավարման վերաբերյալ պրակտիկ ուսուցման իրականացում
✔ Գործընթացների իրականացման, ինչպես նաև այդ գործընթացների կառավարման, արդյունավետության գնահատման չափանիշների, ցուցանիշների և մեթոդների ներդրում

2011 - 2011
ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ (Ֆիանասաբանկային ոլորտ...)


✷ Սպասարկման և բիզնես գործընթացների կառավարում, խնդիրների լուծման մեթոդաբանության մշակում
✷ Էֆֆեկտիվության բարձրացման նպատակով ներքին գործընթացների և ծառայությունների վերլուծություն (որակական կառավարում)
✷ Բիզնես գործընթացների համակարգվածության ապահովում
✷ Գործընթացների համապատասխանեցում օրենսդրական պահանջներին և բանկի քաղաքականությանը
✷ Ներքին նորմատիվ փաստաթղթերի մշակում

2007 - 2010
ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ

"Մեբլե" ՍՊԸ (Ֆիանասաբանկային ոլորտ...)

✷ Պարտականությունների բաշխում և կառավարում, խնդիրների առաջնահերթության որոշում, աշխատակիցների գործութնեության վերահսկում և գնահատում
✷ Մրցակցային միջավայրի վերլուծություն, SWOT վերլուծություն
✷ Մարքետինգային վերծություն
✷ Աշխատակիցների ընտրություն և ուսուցում
✷ Ընկերության գրասենյակներին ադմինիստրատիվ աջակցություն
✷ Բյուջեյի ձևավորում, ծախսերի վերահսկում, աշխատատեղերի կազմակերպում, օֆիսային տարածքի պլանավորումՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
✔ Հաճախորդների կայուն բազայի ստեղծում
✔ Հաճախորդների լոյալության զգալի բարձրացում
✔ Գործընթացների կատարելագործում

2005 - 2007
Գանձապահ

"Մեբլե" ՍՊԸ (Ֆիանասաբանկային ոլորտ...)

2001 - 2002
Տնտեսագետ

"Քրիստոֆ" ՍՊԸ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1997 - 2002
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Եր. պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ

Մենեջեր (5 տարվա ավարտական դիպլոմ)

Թրեյնինգներ

Սարաջյան թրեյնինգս- Իգոր Ռիզով - Բանակցություններ հրեշի հետ

"Թրիգոն" Զարգացման Խորհրդատվական Ընկերություն- "Փոփոխությունների և ճգնաժամերի կիրառելի կառավարման", վարել է Պրոֆ. Դր. Դր. Ֆրիդրիխ Գլազլը՝ Զարգացման և կոնֆլիկտների կառավարման խորհրդատու

Կորպորատիվ Կառավարման Բարձրագույն Դպրոց - Ժամանակակից մենեջեր դասընթացի մենեջմենթ մոդուլ (ավարտական վկայական)

Հայգերմանական Հիմնադրամ - Վարկային մասնագետ (առանց վկայականի )

Հայաստանի Մենեջմենթի Ընկերակցություն - Ձեռնարկությունների արդյունավետ կառավարում (ավարտական վկայական )

Կապ հաստատել
Շնորհակալություն: Ձեր նամակը ուղարկված է:
ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԲԱՌԵՐ

Стратегическое управление, менеджмент, стратегия, управление, бизнес, инновации, оцифровка, digital, strategic, management, innovation, digital bank, bank, transformation, fintech, финтех, техфин, Analysis, Management Consulting, Quality Management, Quality Auditing, Strategic Consulting, CDO, CEO, ավտոմատացում, որակի կառավարում, կառավարում, ռազմավարական կառավարում, գործընթացների կառավարում, COO, операционное управление, Quality System, Business Development, Project Management, Strategic Planning, Business Planning, Бизнес-процессы, Banking, Process Automation, Change management, CRM, Training, Coaching, Problem solving, Digitization, digitalization, techfin, agile, scrum, digital transformation, цифровая трансформация, цифровая экономика, digital economy, визионер, футуролог, оцифровка процессов, роботизация, TQM, СМК, управление изменениями, IoT, IoE, интернет вещей, телекоммуникация, digital expert, информационная безопасность, будущее, микрофинансирование, թվային տրանսֆորմացիա, փոփոխությունների կառավարում, գործառնական կառավարում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, машинное обучение, блокчейн, трансформации, businessintelligence, leanmanufacturing, digital director, head of digital, digital manager, управление цифровой трансформацией, руководитель цифровой трансформации, QMS, ISO 9001, система менеджмента, тайм менеджмент, менеджмент качества, менеджмент организации, инновация, управление инновациями, цифровой экономика, թվայնացում, թվային վերափոխում, թրեյնինգ, technology, disruptive technologies, технология, տեխնոլոգիա, techtrends, Data Science, Digital Transformation, трансформация, Цифровой Банк, Machine Learning, Tech Development, blockchain, Թվային Վերափոխում, цифровая Экономика, digital manager, digital director, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, թվային տրանսֆորմացիա, интернет вещей, оцифровка процессов, digital Economy, цифровая Трансформация, cloud, ecommerce, digital innovation, цифровой, smart, digital Banking, Թվային Բանկ, bank Transformation, payments, mobilepayments, finance, bitcoin, bankingindustry, openbanking, mobiletechnology, money, regtech, управление инновациями, Business Process, գործառնական կառավարում, changemanagement, փոփոխությունների Կառավարում, управление_изменениями, Process Automation, Бизнес Процессы, Փոփոխություններ, Բիզնես Գործընթացներ, операционное управление, Վերափոխում, strategy, որակի կառավարում, Strategic Consulting, Quality Auditing, Management Consulting, future, Leadership, developments, business, economics, entrepreneurship, project management, startups